อยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 180 เซนติเมตร หรือ 6 ฟุต เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส.